Przeskocz do treści

Zaproszenie

VII sesja Rady Miasta Legionowo
herbLegionowo.jpg

Porządek obrad VII sesji Rady Miasta Legionowo.

22 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41.

1. Otwarcie obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Informacja Prezydenta Miasta Legionowo o pracach między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Legionowo o pracy Rady między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Legionowo.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż, w drodze przetargu, lokalu mieszkalnego nr 76 w budynku przy ul. gen. Józefa Sowińskiego 5 w Legionowie, stanowiącego własność Gminy Legionowo.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na wydzierżawienie, na okres 30 lat, zabudowanej nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Sosnowej 8, na rzecz „Fundacji Gwiazdka”.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Legionowo na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Sosnowej 8.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii działań miasta Legionowo na rzecz seniorów 60+ na lata 2015-2020”.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Legionowo.

14. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Legionowo w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

15. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.

16. Zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

Andrzej Kalinowski, Grzegorz Gruczek, Beata Woźniak, PC.20 kwietnia br. wraz z Radnymi - koleżanką Beatą Woźniak i kolegą Andrzejem Kalinowskim odwiedziliśmy Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne
w Legionowie. Spotkanie z Panem Prezesem Grzegorzem Gruczkiem miało na celu przybliżenie wyzwań, trudności z jakimi zmaga się PWK Sp. z o. o. Legionowo. Zapoznaliśmy się z pracami oraz funkcjonowaniem spółki miejskiej. Cieszy fakt tak dużego zaangażowania prac Zarządu w realizację zamierzonych celów...

Konferencja Gospodarka dla Przedsiębiorców 9.04.2015 Legionowo (1) Konferencja Gospodarka dla Przedsiębiorców 9.04.2015 Legionowo (2) Konferencja Gospodarka dla Przedsiębiorców 9.04.2015 Legionowo (3) Konferencja Gospodarka dla Przedsiębiorców 9.04.2015 Legionowo (7)

https://youtu.be/F7x9Xsrmqzw